วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2553

งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

สถานการณ์และการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดยโสธร ปี พ.ศ. 2552
ข้อมูล ณ วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552
งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
***********************************
วันนี้ไม่มีรายงานพบผู้ที่มีอาการสงสัยและผู้ป่วยไข้เลือดออกรายใหม่ สรุปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2552 จังหวัดยโสธรพบผู้ป่วยและผู้ที่มีอาการสงสัยไข้เลือดออกสะสม จำนวนทั้งสิ้น 3 ราย ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต อัตราป่วย 0.55 ต่อประชากรแสนคน พบผู้ป่วย ที่อำเภอเมืองยโสธร 1 ราย และ อำเภอเลิงนกทา 2 ราย รายล่าสุดเริ่มป่วยเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552 ที่ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา
ภาพที่ 1 จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกจำแนกรายตำบล จังหวัดยโสธร ปี พ.ศ. 2552
ภาพที่ 2 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (2547 – 2551) และ
เป้าหมายรายเดือน (ลดลงร้อยละ 20 ของค่ามัธยฐาน) จังหวัดยโสธร ปี 2552
จากกราฟจะเห็นว่าจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกรายเดือน ในปี 2552 ตั้งแต่ เดือน มกราคม – มีนาคม 2552 (31 มีนาคม 2552) ไม่มีเดือนที่มีผู้ป่วยสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ พบผู้ป่วย จำนวน 3 ราย ที่ อำเภอเลิงนกทา 2 ราย และ อำเภอเมืองยโสธร 1 ราย จากกราฟมีแนวโน้มว่าอาจจะมีการระบาดของไข้เลือดออกตลอดทั้งปี ดังนั้น อำเภอที่กำลังเกิดการระบาดอยู่ในขณะนี้จะต้องเร่งรัดดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาด ให้เป็นไปอย่างเข้มข้น จริงจังและต่อเนื่อง
การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดยโสธร
1.สั่งการเจ้าหน้าที่ทุกระดับในโรงพยาบาลทุกแห่ง สถานีอนามัย ให้ประชาสัมพันธ์เตือนภัยเรื่อง ไข้เลือดออกในทุกหมู่บ้าน
2.ให้อำเภอจัดประชุมชี้แจงแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำชับในการตรวจรักษาผู้ป่วยให้มีการวินิจฉัยโดยเร็ว ถ้าสงสัยให้รักษาแบบไข้เลือดออกไปก่อน
3.ทำหนังสือถึงคลินิกเอกชน ขอความร่วมมือในการรักษาและเฝ้าระวังไข้เลือดออก
4.ให้สถานีอนามัย เรียก อสม.ประชุมชี้แจง สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมทำงาน และให้การประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวังแก่ประชาชน
5.ทำหนังสือขอความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง เพื่อรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

*********************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น