วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2553

โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน

โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน
หมู่บ้านในเขตสถานีอนามัยบ้านท่าพระ ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะะเกษ ปีงบประมาณ 2551
******************
1.หลักการและเหตุผล
ด้วยโรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศมานาน โดยมียุงลายเป็นแมลงนำโรคและนับว่ามีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษก็มีการระบาดที่ค่อนข้างสูงในระดับต้นๆของภูมิภาค อำเภอกันทรลักษ์เองก็มีการระบาดที่ค่อนข้างสูงถ้าเทียบในระดับจังหวัด สถานีอนามัยบ้านท่าพระมีพื้นที่หมู่บ้านรับผิดชอบจำนวน 5 หมู่บ้าน หลังคาเรือน ประชากรในพื้นที่ คน เมื่อปี 2550 มีจำนวนผู้ป่วยจำนวน ราย เทียบเป็นอัตราป่วย ต่อแสนประชากร ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมรับสถานการณ์การระบาดและให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกระตุ้นเตือนให้ประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนักในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกร่วมกัน อสม.ในเขตสถานีอนามัยบ้านท่าพระ จึงได้จัดทำโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกขึ้น

2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกของประชากรในชุมชน
2.2 เพื่อป้องกันอัตราการป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออกของประชากรในชุมชน
2.3 เพื่อสร้างความร่วมมือในชุมชนในการแก้ไขปัญหาและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
3.เป้าหมาย
3.1 จัดสัปดาห์รณรงค์ควบคุมป้องกันโรค 3 ครั้ง/ ปี จำนวน 5 หมู่บ้าน
3.2 อบรมแกนนำควบคุมโรค อสม. ,อบต. ,ผู้นำชุมชน จำนวน 60 คน
3.3 ดำเนินการประชาคมหมู่บ้าน จำนวน 5 หมู่บ้าน
4.กลวิธีดำเนินการ
4.1 จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการ
4.2 จัดสัปดาห์ควบคุมโรค 3 ครั้ง / ปี
4.3 มีการประชุมประชาคมทุกหมู่บ้านในการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
4.4 จัดตั้งคณะกรรมการควบคุมโรคทุกหมู่บ้าน
4.5 อบรมแกนนำเพื่อดำเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
4.6 จัดซื้อผ้าห่อทรายอะเบทเพื่อใช้ในการรณรงค์
4.7 จัดซื้อทรายอะเบตเพื่อใช้ในการรณรงค์

5.สถานที่ดำเนินการ
5.1 ดำเนินการประชาคมหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีอนามัยบ้านท่าพระจำนวน 5 หมู่บ้าน
5.2 อบรมแกนนำเพื่อดำเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ที่สถานีอนามัยบ้านท่าพระ
จำนวน 1 วัน
5.3 ดำเนินการสัปดาห์รณรงค์ 3 ครั้ง / ปี

6.ระยะเวลาดำเนินการ
- ตุลาคม 2550 – กันยายน 2551
- ดำเนินการอบรม 1 วัน ในปีงบประมาณ 2551

7.งบประมาณ
7.1 การอบรมแกนนำเพื่อดำเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 60 คน
- ค่าอาหารกลางวันในการอบรม จำนวน 60 คน x 50 บาท x 1 วัน เป็นเงิน 3,000 บาท
- ค่าอาหารว่างในการอบรม จำนวน 60 คน x 20 บาท x 2 มื้อ เป็นเงิน 2,400 บาท
7.2 ค่าทรายเคมีกำจัดลูกน้ำ จำนวน 3 ถัง x 4,500 บาท เป็นเงิน 13,500 บาท
7.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง อสม.ในการหยอดทราย จำนวน 76 คน X 100บาท X 3 ครั้งเป็นเงิน 22,800 บาท
7.4 จัดซื้อผ้าห่อทรายอะเบท จำนวน 50 เมตร x 20 บาท x 5 หมู่บ้าน เป็นเงิน 5,000 บาท
7.5 ค่าอาหารในการประชาคมหมู่บ้าน เป็นเงิน 3,300 บาท
รวมงบประมาณในโครงการทั้งสิ้น จำนวน50,000 บาท ( ห้าหมื่นบาทถ้วน )

8.การประเมินผล
8.1 อัตราการเกิดโรคน้อยกว่า 50 ต่อแสนประชากร
8.2ไม่มีอัตราป่วยตาย
8.3 ค่า BI น้อยกว่า 50 ทุกหมู่

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกของประชากรในชุมชนลดลง
8.2 ไม่มีอัตราการป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออกของประชากรในชุมชน
8.3 มีความร่วมมือของชุมชนในการแก้ไขปัญหาและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดอก
10.ผู้รับผิดชอบโครงการ
อสม. ในเขตสถานีอนามัยบ้านท่าพระ ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษลงชื่อ ............................................ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอโครงการ
( นางสายบัว บุญนำ ) (นางนารีรัตน์ คำแสนราช)
ประธาน อสม.บ้านหนองตระกาศ ประธาน อสม.บ้านตูมน้อย


ลงชื่อ ............................................ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอโครงการ
( นางคำกอง พลชัย ) (นางเยาวรัตน์ พันธ์แก่น)
ประธาน อสม.บ้านท่าพระ ประธาน อสม.บ้านนาสมบูรณ์


ลงชื่อ ............................................ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอโครงการ
( นายบุญสอน บูรพา) (นางเสาวลักษณ์ ไชยโคตร)
ประธาน อสม.บ้านหนองกระทิง หัวหน้าสถานีอนามัยบ้านท่าพระ


ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายณัฐวุฒิ พรหมจร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน


ลงชื่อ ............................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสันสกฤต เครือสิงห์ )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น